Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - deklaracja

Deklaracja

XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

9-11 lutego 2018 roku

/uchwała nr …/

Do celów statutowych Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” należy dbanie o fundamenty państwa prawa, a także rozwój demokracji, upowszechnianie i ochrona praw oraz swobód obywatelskich.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - uchwała programowa

Uchwała programowa

XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

9-11 lutego 2018 roku

/uchwała nr …/

XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do podejmowania działań, które przyczynią się do przywrócenia ładu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza właściwej pozycji ustrojowej organów władzy sądowniczej.

Oprócz elementów ustroju sądownictwa wskazanych w uchwale nr 9 XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów z dnia 2 kwietnia 2017 r. za kluczowe Zebranie Delegatów uważa w szczególności:

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - apel do sędziów Sądu Najwyższego

Uchwała nr ...

XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

9-11 lutego 2018 roku

W związku z wchodzącą w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r. ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, przewidującą przejście w stan spoczynku Sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 rok życia i możliwość przejścia w stan spoczynku pozostałych Sędziów tego Sądu zwracamy się do Sędziów Sądu Najwyższego z apelem, aby w poczuciu odpowiedzialności za powierzony urząd i konieczność zachowania ciągłości instytucji w 100-lecie jej działalności, pozostali na stanowiskach i piastowali zaszczytny urząd, na który zostali powołani, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz wymiaru sprawiedliwości.

Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - apel o ujawienie materiałów związanych z kandydatami do nowej KRS

Uchwała nr …

w sprawie jawności dokumentacji i postępowań

dotyczących kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Marszałka Sejmu RP o zachowanie pełnej jawności postępowania i dostępności dla opinii publicznej do wniosków, informacji o kandydatach oraz wykazów osób popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tworzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Postulujemy o merytoryczne i jawne formuły prac prowadzonych przez najwyższe organy państwa. Ocena niekonstytucyjności i wadliwości przyjętej nowelizacji ustawy o KRS pogłębiona jest brakiem pełnego dostępu dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa do dokumentacji tej procedury.

Zebranie Delegatów przypomina, że jakakolwiek objęta tajemnicą wymiana dokumentów i stanowisk dotyczących jawnych kandydatur na funkcje publiczne nie daje się pogodzić z zasadą jawności działań władzy i administracji państwowej.

Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - apel o aktywność medialną sędziów

Uchwała nr ...

XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

9-11 lutego 2018 roku

Zebranie Delegatów apeluje do Oddziałów Stowarzyszenia o aktywny udział w działaniach medialnych Stowarzyszenia dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w szczególności o wyjaśnianie opinii publicznej spraw sądowych budzących zainteresowanie społeczeństwa oraz o przekazywanie sędziom informacji na ten temat.

Oficjalnie ogłoszono pierwsze kandydatury na członków KRS

Na stronach Sejmu pojawiły się pierwsze trzy nazwiska kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa wraz z informacjami o nich. Są to Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz i Teresa Kurcyusz-Furmanik

Marszałek Sejmu i Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny nie ujawnili list osób, które udzieliły poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa. Proces wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa jest więc już na jego pierwszym etapie nietransparentny. Nikt, poza Marszałkiem Sejmu i Ministrem Sprawiedliwości-Prokuratorem Generalnym, nie może sprawdzić czy kandydaci rzeczywiście spełnili wymogi formalne. Kontrola społeczna w tym przypadku jest tym bardziej uzasadniona, że wątpliwości co do spełnienia wymogów formalnych w jednym przypadku już wystąpiły, ponieważ jeszcze przed wysłaniem zgłoszenia do Marszałka Sejmu, kilka osób wycofało poparcie udzielone kandydatowi - Prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Poniżej link do strony zawierający dokumenty źródłowe o kandydatach

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/krs

 

Publikacje prasowe

Die Politisierung des Obersten Gerichts in Polen

Kommentar der Vereinigung der polnischen Richter „Iustitia“

 

 

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak usunięty z SSP "Iustitia"

W dyskusji wskazano na wspieranie przez wiceministra Piebiaka działań prowadzących do uchwalenia zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Popieranie takich przepisów jest sprzeczne z podstawowymi celami stowarzyszenia" - Bartłomiej Przymusiński.

 

Resort nie chce ujawnić jak losowani są sędziowie. 

Od początku można było się spodziewać, że ministerstwo będzie chciało mieć system pod swoją kontrolą - Bartłomiej Przymusiński.